Privacyverklaring

Wij zijn blij dat u geïnteresseerd bent in onze onderneming en producten. De Whirlpool Group (zoals hieronder beschreven) neemt uw gegevensbeschermingsrechten zeer serieus en wij zetten ons ervoor in om uw klantbeleving te verbeteren, met inachtneming van alle toepasselijke wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming. Hieronder vindt u onze privacyverklaring waarin wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

In het licht het bovenstaande, beoogt Whirlpool Nederland BV, een vennootschap naar Nederland recht, deel uitmakend van de Whirlpool Group ("Whirlpool Group"), met statutaire zetel in Heerbaan 50-52, 4817 NL Breda ("Whirlpool", "wij" of "we"), in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, bepaalde personen, waaronder, maar niet beperkt tot, de gebruikers ("Gebruikers", "u" of "uw") van deze website ("Website"), informatie te verstrekken over de methodes die worden gebruikt voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens, overeenkomstig de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 679/2016 ("Verordening") en andere toepasselijke lokale wetten en voorschriften.


DE INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN Wij verzamelen (1) persoonsgegevens die u vrijwillig met ons hebt gedeeld, (2) gegevens over uw activiteit op de Website en (3) via andere bronnen verstrekte of verzamelde informatie.
Wij verzamelen geen speciale categorieën van persoonsgegevens die op u betrekking hebben (bv. gerechtelijke of gezondheidsgegevens).
Klik hier voor meer informatie

HOE WIJ UW GEGEVENS GEBRUIKEN We gebruiken uw gegevens om u de gewenste diensten te verlenen, waaronder, maar niet beperkt tot, u in staat te stellen op de Website te surfen, te reageren op verzoeken en interactie te hebben met onze diensten.
Alleen met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken om u marketingberichten op maat te sturen, waaronder aanbiedingen en kortingen van ons en van onze vertrouwde partners.
Klik hier voor meer informatie

OP WELKE GRONDEN GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS Wij gebruiken uw gegevens om u in staat te stellen de Website en de bijbehorende diensten te gebruiken.
Wij verzamelen uw persoonsgegevens ook om aan wettelijke verplichtingen te voldoen of om de gerechtvaardigde belangen van Whirlpool te beschermen.
Zonder bepaalde gegevens kunnen wij u de diensten niet aanbieden of u geen toegang tot de Website verlenen.
Klik hier voor meer informatie

HOELANG WE UW GEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de tijd die strikt noodzakelijk is om de beoogde doeleinden te bereiken.
Klik hier voor meer informatie

WAT WIJ DOEN OM UW GEGEVENS TE BESCHERMEN De veiligheid van uw gegevens is onze prioriteit. Daarom hebben wij geschikte administratieve, technische en materiële maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of wijziging.
Klik hier voor meer informatie

MET WIE WIJ UW GEGEVENS DELEN Wij kunnen uw gegevens delen met (1) dienstverleners, (2) aan ons verbonden ondernemingen en (3) overheidsinstanties, indien de toepasselijke wetgeving dit toestaat.
We kunnen uw persoonsgegevens eveneens delen met onze vertrouwde partners ten behoeve van hun marketingdoeleinden.
Klik hier voor meer informatie

OVERDRACHT VAN UW GEGEVENS BUITEN DE EER Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan andere landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij zorgen er in ieder geval altijd voor dat er gepaste veiligheidsmaatregelen die aan de Verordening voldoen, worden gebruikt.
Klik hier voor meer informatie

UW RECHTEN U hebt onder meer het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op het aanvullen, bijwerken, wijzigen of wissen hiervan.
Klik hier voor meer informatie

NEEM CONTACT MET ONS OP U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar data_protection_emea@whirlpool.com. Wij kunnen deze Privacyverklaring, ook om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, wijzigen of bijwerken.


1. TYPE VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

Whirlpool verwerkt de volgende categorieën gegevens:


 1. Gegevens die betrekking op u hebben

  Whirlpool verwerkt persoonsgegevens die zijn verzameld of verstrekt via een aantal bronnen waaronder, maar niet beperkt tot, persoonsgegevens die u rechtstreeks heb verstrekt bij het aanmaken van een account en/of de registratie van het gekochte product, alsook bij een verzoek om informatie, ondersteuning en aanschaf van de Whirlpool producten in de online winkel; onder deze gegevens vallen naam, achternaam, adres, e-mail en telefoonnummer.

  Deze gegevens worden alleen verwerkt in de mate die nodig is om de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden te bereiken. Whirlpool is verplicht om deze persoonsgegevens anoniem te houden en ze te wissen wanneer ze niet in een identificeerbare vorm voor verwerkingsdoeleinden moeten worden verwerkt.


 2. Browse-gegevens

  De Website verzamelt persoonsgegevens van de Gebruikers om technische en functionele redenen. Dergelijke gegevens worden niet verzameld om de Gebruiker te identificeren, maar kunnen tot de identificatie ervan leiden, wanneer bijvoorbeeld de gegevens worden vergeleken met andere, door derden bewaarde, gegevens. Een dergelijke categorie van gegevens omvat het IP-adres en de domeinnaam van de computer van de Gebruiker, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde middelen, het tijdstip van het verzoek, de methode die is gebruikt om het verzoek naar de server te sturen, de grootte van het als antwoord ontvangen bestand, de numerieke code met betrekking tot de status van antwoord van de server en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem van het apparaat van de gebruiker. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische gegevens over het gebruik van de Website te verzamelen en de correcte werking ervan te controleren, en worden bewaard in overeenstemming met onze vereisten voor het bewaren van gegevens. De gegevens kunnen worden gebruikt om de aansprakelijkheid vast te stellen in geval van mogelijke computercriminaliteit tegen de Website. We kunnen ook persoonsgegevens op onze Website verzamelen door middel van verschillende categorieën cookies. Ga voor meer informatie over cookies naar ons Cookie-bericht.


2. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING


Voor zover van toepassing, zullen wij uw persoonsgegevens die wij hebben verzameld of die ons zijn verstrekt, voor de volgende doeleinden verwerken:

 1. uw registratie op de Website door het openen van een persoonlijke account en om een product te registreren of te kopen op de Website;

 2. de afronding van de online aankoop van het product en het verlenen van aanvullende diensten (aftersalesdiensten, het voorkomen van fraude, het beheer van retourzendingen);

 3. het verrichten van de thuisbezorging van onze producten en het leveren van de gewenste diensten;

 4. het verzorgen van de reparatie van uw product;

 5. het beheer van de verzoeken om informatie die u ons toestuurt, met inbegrip van de behandeling van klachten en mededelingen die wij via onze interactieve chatdienst ontvangen;

 6. uw deelname aan prijsvragen / competities;

 7. het naleven van de wettelijke bepalingen en voorschriften en het doen gelden van onze rechten voor de Rechtbank;

 8. na uw toestemming hiervoor te hebben ontvangen, en onverminderd de gerechtvaardigde belangen van Whirlpool, u op elektronische wijze (waaronder e-mail, SMS, MMS, social network-berichten, mobiele applicaties), marketingberichten op maat sturen met betrekking tot onze producten en diensten;

 9. tenzij u voor opt-out kiest, u via de post of telefonisch (niet-geautomatiseerd) benaderen voor marketingdoeleinden;

 10. om u klantenserviceberichten te sturen met betrekking tot de door u geregistreerde producten of producten waarvoor u interesse hebt getoond, en om klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren;

 11. na uw toestemming hiervoor te hebben ontvangen, het delen van uw persoonsgegevens voor op maat gemaakte marketingberichten met onze vertrouwde partners, zoals uiteengezet in Deel 6 hieronder; en

 12. het verrichten van activiteiten in het kader van overdrachten van de onderneming of bedrijfsonderdelen, overnames, fusies, splitsingen of andere transformaties, en voor de uitvoering van deze transacties.


3. RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING


 1. Het verstrekken van de persoonsgegevens voor de doeleinden als bedoeld in Deel 2, punten a), b), c), d), e) en f) is noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor de gegevens zijn verstrekt of met ons zijn gedeeld, waaronder, maar niet beperkt tot, de registratie op de Website, de online aankoop van producten en het gebruik van aanvullende specifieke diensten, alsook de deelname aan prijsvragen en competities;

 2. Het verstrekken van persoonsgegevens voor de doeleinden als bedoeld in Deel 2, punt g) is verplicht omdat dit door de toepasselijke wetgeving is vereist.

 3. Het verstrekken van persoonsgegevens voor de doeleinden als bedoeld in Deel 2, punten h) en k) is facultatief. Indien u geen toestemming geeft, zullen Whirlpool en/ of ondernemingen van de Whirlpool Group en/of vertrouwde partners niet in staat zijn u marketingberichten op maat via geautomatiseerde weg te sturen. Wij zullen in ieder geval na intrekking van de toestemming van de Gebruiker geen persoonsgegevens meer verwerken voor de doeleinden als bedoeld in de punten h) en k). Wij gaan ervan uit dat de toestemming voor het ontvangen van marketingberichten en het delen van gegevens (indien van toepassing) wordt gegeven door degene wiens persoonsgegevens worden verstrekt;

 4. Het verstrekken van persoonsgegevens voor de doeleinden als bedoeld in Deel 2, punten i), j) en l) is noodzakelijk in het kader van de gerechtvaardigde belangen van Whirlpool en de Whirlpool Group, die op passende wijzen tegen uw belangen zijn afgewogen.

We kunnen ook, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, uw elektronische contactgegevens (e-mail, telefoonnummer) gebruiken die we verzameld hebben in het kader van een verkoop van een product of dienst, om u marketingberichten op maat te sturen over deze producten of diensten. In deze gevallen kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw elektronische contactgegevens door te klikken op de link "afmelden" onderaan de e-mail/SMS waarmee de marketingberichten worden verzonden of op de wijze beschreven in het onderstaande Deel 9 van deze Privacyverklaring.


4. GEGEVENSBEWARING


Whirlpool zal de persoonsgegevens verwerken voor zolang dit nodig is om de beoogde doeleinden bevat in bovenstaand Deel 2, te bereiken. In ieder geval zijn de volgende bewaartermijnen van toepassing:

 1. de voor de doeleinden van Deel 2, punten a), b), c), d), e) en f) verzamelde gegevens zullen worden bewaard voor een duur die strikt noodzakelijk is om te antwoorden op verzoeken van de betrokkene en te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en voorschriften;

 2. de voor de doeleinden van Deel 2, punt g) verzamelde gegevens zullen worden bewaard gedurende de door de toepasselijke wettelijke voorschriften voorziene maximale bewaartermijn (bv. voor fiscale doeleinden);

 3. de voor de doeleinden van Deel 2, punten h) en k) verzamelde gegevens zullen worden bewaard gedurende de door de toepasselijke wettelijke voorschriften voorziene maximale bewaartermijn; en

 4. de voor de doeleinden beschreven in Deel 2, punten i), j) en l) verzamelde gegevens zullen worden bewaard voor een duur die strikt noodzakelijk is voor het nastreven van de gerechtvaardigde belangen van Whirlpool.

Wij wijzen erop dat de bewaartermijnen kunnen variëren, afhankelijk van de toepasselijke plaatselijke wetgeving.


5. GEGEVENSVERWERKINGSPROCEDURES


Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met behulp van informatietechnologie en/of papieren middelen, en zijn beschermd door passende beveiligingsapparatuur die de geheimhouding en veiligheid van de persoonsgegevens waarborgen. In het bijzonder treft Whirlpool administratieve, technische, persoonlijke en materiële maatregelen voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies, diefstal en ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of wijziging hiervan.


6. VERSTREKKING VAN DE GEGEVENS


Wij zullen uw persoonsgegevens met vertrouwde partners delen, zoals de providers van verlengde garanties, die beogen deze voor direct marketing-doeleinden te gebruiken, mits wij u hiervan uitdrukkelijk in kennis hebben gesteld en u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 1. ondernemingen van de Whirlpool Group, gevestigd in en buiten de EER, die als autonome verwerkingsverantwoordelijken optreden;

 2. onze zorgvuldig geselecteerde externe leveranciers binnen en buiten de EER, zoals callcenters, transporteurs, dienstverleners of technici belast met assistentie, andere leveranciers die namens ons optreden als naar behoren aangestelde gegevensverwerkers voor de in deze kennisgeving beschreven doeleinden; andere derden die deel uitmaken van een zakelijke transactie zoals een fusie of verkoop van activa.

In de bovengenoemde gevallen zijn deze ondernemingen verplicht onze vereisten inzake gegevensbescherming en -beveiliging na te leven en mogen zij de persoonsgegevens die zij van ons ontvangen niet voor andere doeleinden gebruiken.

Indien een doorgifte buiten de EER zou plaatsvinden, zullen wij voor passende beveiliging, in overeenstemming met de Verordening zorgen. Zie in het bijzonder onderstaand Deel 7.


7. EU-VS-PRIVACYSCHILD EN ZWITSERS-VS-PRIVACYSCHILD


Whirlpool Corporation neemt deel in het EU-VS- en het Zwitsers-VS-privacyschild en heeft de conformiteit hiervan gecertificeerd. Whirlpool Corporation verbindt zich ertoe alle van de EU-landen en Zwitserland ontvangen persoonsgegevens, uit hoofde van de privacyschilden, aan de op de kaders toepasselijke beginselen te onderwerpen. Voor meer informatie over de privacyschilden kunt u de Privacy Shield List van het Ministerie van Handel van de VS raadplegen.
Whirlpool Corporation is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die hij ontvangt in het kader van het privacyschild en vervolgens aan een derde doorgeeft die namens hem als agent optreedt. Whirlpool Corporation leeft de beginselen van het privacyschild na voor iedere verdere doorgifte van persoonsgegevens vanuit de EU en Zwitserland, met inbegrip van de verdere doorgifte van aansprakelijkheidsvoorschriften.

Met betrekking tot de in het kader van het privacyschild ontvangen of doorgegeven persoonsgegevens, is Whirlpool onderworpen aan de regelgevende handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federale handelscommissie.

In bepaalde situaties kan Whirlpool gedwongen zijn om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, ten gevolge van rechtmatige verzoeken van de plaatselijke autoriteiten, ook om te voldoen aan de vereisten inzake nationale veiligheid of rechtshandhaving.

Als u vragen hebt met betrekking tot het privacyschild die hier volgens u niet voldoende aan de orde zijn gekomen, kunt u (gratis) contact opnemen met onze externe, in de VS gevestigde geschillenbeslechtingsinstantie op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

In bepaalde omstandigheden, die meer in detail zijn beschreven op de Privacyschild-website, hebt u het recht een beroep te doen op bindende arbitrage wanneer andere procedures van geschillenbeslechting zijn uitgeput.


8. MINDERJARIGEN ONDER DE 18 JAAR


De Website richt zich niet tot personen jonger dan 18 jaar, noch verzamelt Whirlpool bewust persoonlijke gegevens van personen jonger dan 18 jaar.


9. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN


U hebt te allen tijde en kosteloos de volgende rechten en/of kunt deze uitoefenen:

 1. het recht te worden geïnformeerd over de doeleinden en de wijzen van de verwerking van uw persoonsgegevens;

 2. het recht op toegang tot uw persoonsgegevens (algemeen bekend als “toegangsverzoek” van de betrokkenen). Zo ontvangt u een kopie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren;

 3. het recht te vragen om een bijwerking of rectificatie van de persoonsgegevens die wij van u bewaren; Hierdoor kunt u onvolledige of onnauwkeurige gegevens die wij van u bewaren laten corrigeren, hoewel we mogelijk de nauwkeurigheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt, moeten verifiëren;

 4. het recht te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen. Zo kunt u ons vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is om de verwerking hiervan voort te zetten. Ook hebt u het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes bezwaar hebt aangetekend tegen de verwerking, of wanneer wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te wissen in naleving van de lokale wetgeving. Het kan echter voorkomen dat wij niet aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen op grond van juridische redenen, die u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek zullen worden meegedeeld;

 5. het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te doen beperken. In de volgende situaties kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te onderbreken: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) als ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij de gegevens wissen; (c) als u wilt dat wij de gegevens bewaren, zelfs als we ze niet langer nodig hebben, maar dit voor u noodzakelijk is met betrekking tot de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in het kader van een rechtsvordering; of (d) als u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten verifiëren of we dwingende gerechtvaardigde redenen hebben om ze te gebruiken;

 6. het recht om bezwaar te maken tegen de gehele of gedeeltelijke verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons beroepen op een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde partij) en u zich in een specifieke situatie bevindt op grond waarvan u bezwaar wilt maken tegen de verwerking omdat u van mening bent dat de verwerking uw fundamentele rechten en vrijheden aantast. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende gerechtvaardigde redenen hebben om uw informatie te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden;

 7. indien wij uitgaan van uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, het recht om de toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens vrijelijk en op ieder moment in te trekken, ook door op de afmeld-optie aan de onderkant van onze marketingberichten te klikken;

 8. het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere dienstverlener. Wij zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm verstrekken;

 9. het recht om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar data_protection_emea@whirlpool.com of door ons contact formulier te gebruiken;

 10. het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde nationale gegevensbeschermingsautoriteit of rechterlijke instantie.


Indien u de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, of vragen hebt over de persoonsgegevens die wij van u bewaren, kunt u een e-mail sturen naar data_protection_emea@whirlpool.com of schrijven naar: Whirlpool Nederland BV, Heerbaan 50-52, 4817 NL Breda, ter attentie van de afdeling Gegevensbescherming.10. WIJZIGINGEN EN BIJWERKINGEN


Wij zullen deze Privacyverklaring regelmatig herzien. Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.

Vergelijk ( Huishoudelijke apparaten )

Voeg nog een product toe om te vergelijken